ორგანიზაციული განვითარების ალტერნატიული კონცეფციის დამუშავება