სტრუქტურის გადახედვა, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გადახედვა