პერსონალის დაკავებულ პოზიციებთან თავსებადობის შესახებ დასკვნის ფორმირება