სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ორგანიზაციული სტრუქტურა, მოტივაციის სისტემა, შესყიდვების და მარაგების მართვის პროცესი