ირაო

irao logo

ჰოსპიტალების მშენებლობის ბიზნეს-გეგმის შემუშავება

იუჯითი

ugt logo

ვენჩერული ფონდის ბიზნეს-მოდელის კონცეფციის შექმნა და ჩამოყალიბება

სილქნეტი

silknet logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და შესაბამისი დოკუმენტაციის – დებულებების და თანამდებობრივი ინსტრუქციების მომზადება

აუთდორ.ჯი

outdoor logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

იუჯითი

ugt logo

კორპორატიული გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება

აუთდორ.ჯი

outdoor logo

პერსონალის დაკავებულ პოზიციებთან თავსებადობის შესახებ დასკვნის ფორმირება

ბითიეი ბანკი

BTA logo

საშუალო და მცირე ბიზნესის ბაზარზე გაყიდვების სისტემის ფორმირება და ცვლილებების მხარდაჭერა