ელკანა

elkana logo

შრომის ანაზღაურების სისტემის დამუშავება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

მარკეტინგის დეპარტამენტის შიდაორგანიზაციული მოწყობის ფუნქციონალურ-სტრუქტურული მოდელის დამუშავება

რესპუბლიკა ბანკი

republi bank logo

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის აუცილებელი სამუშაოების შესრულების ორგანიზება

იუჯითი

ugt logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა

არსი

arsi logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა

იუჯითი

ugt logo

გენერალური სტრატეგიის ფორმირების ორგანიზება

ბაზის ბანკი

bazisbanki logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა