თიბისი ბანკი

tbc bank logo

გაყიდვების სტიმულირების სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების, ამ ნაკლოვანებების გამოსწორების შესაძლებლობებისა და სისიტემაში ფილიალების ინტეგრაციის გეგმის მომზადება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

დასკვნის მომზადება გაყიდვების სტიმულირების სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების და მათი გამოსწორების შესაძლებლობების შესახებ

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

მომსახურების ხარისხის მართვის პოლიტიკის ფორმირება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

საკრედიტო დეპარტამენტის საქმიანობის ახალი ორგანიზაციული მოდელის ფორმირება და დანერგვა

საქართველოს ბანკი

Bog New logo

ორგანიზაციულ მოწყობაში არსებული ხარვეზები და მათი აღმოფხვრის წინადადებების მომზადება